Bibliografie

Monografie

1) Zlomky L.K.: 166 otázek Ludvíku Kunderovi (s 18 apendixy),Brno: Masarykova univerzita 1993

2) Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha: Vyšehrad 2009.

3) Der Streit um die Prophetie, Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012.

4) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace, Ústí nad Labem: FF UJEP 2012.

5) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athébnami: Náboženskofilosofické konotace, Ústí nad Labem:  FF 2015 (VYJDE).

Studie

1) Člověk jako prachovitá bytost (Gen 2,7), Teologická reflexe, č. 2 (1996), str. 17–25.

2)  Biblická nenávist, Teologický sborník, č. 1, 5 (1999), str. 44–53. 

3) Crux probat omnia, Teologický sborník, č. 1, 5 (1999), str. 10–12.

4) Boží zobrazitelnost. In: J. Hoblík, “Pouštěj svůj chléb po vodě...”: Sborník pro Milana Balabána, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, str. 24–37.

5) Agenti Hospodinovi, Teologický sborník, č. 3, (2000), str. 37–38.

6) Lid Knihy bez Knihy In: Slepička, P.; Süss, V. (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia. I. Praha 2001, str. 265–268.

7) Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď Teologický sborník č. 3, 8 (2002), str. 3–10.

8) Maxima prorockého poslání: Zatvrzení (Iz 6) Teologická reflexe č.2 roč. 12/ 2002, str. 110–137

9) Břemenné dějiny In: Hanuš, J. (ed.) Ekumenické církevní dějepisectví. Brno: CDK 2003, str. 119–123.

10) Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte Religio č. 1, roč. 11/2003, str. 3–34.

11) Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II. In: Fiala, P; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.). Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace. Brno 2003, str. 38–56.

12) Alternativy válčení ve Starém zákoně Teologie a společnost č. 3 roč. 1/2003, str. 3–7.

13) Veřejná intimita Ergo č. 1, roč. 6/2004 [CD-ROM].

14) Sofofilie Ergo č. 2 roč. 7/2005, str. 43-49.

15) Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie Religio č. 1, roč. 13/2005, str. 85–104.

16) Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ č. 56, roč. 2006, str. 45-48.

17) Co byl a je spor o profétii? In: Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice. Studie a texty 9. Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12

18) Je ve světě prostor pro náboženskou politiku? In: Hanuš, J.; Vybíral, J. Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225

19) Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, in: Marx - životnost iluze?, Ergo, č. 1, 8 (2006), str. 111–121.

20) Objektovost idolu, in: Objekt a objektivita, Ergo, č. 2, 8 (2006) [elektronické vydání].

21) První smrt aneb Gilgameš a Lévinas In: Kružík, J.; Novotný, K. Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. Praha: UK FHS 2006, str. 150–160

22) Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já Ergo, č. 1, 9 (2007), str. 27–35.

23) Idol, Mediation und Objektheit - Zur Konfrontation zwischen Idolatrie und Anikonismus. München: GRIN: 2007 [e-book].

24) Šibbólaet, Ergo, č. 2, 9 (2007), str. 37–44.

25) Profétie v raném křesťanství In: Dus, J.A., ed., Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70.

26) Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství. In: Kuneš, J.; Vrabec, M. Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha: Argo 2007 (ve skutečnosti 2008), str. 185–202

27) Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné In: Kůrka P. B. aj. (eds.). Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96.

28) České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let Dingir č. 2, roč. 11/2008, str. 44–46

29) Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality In: Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.). Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech. Brno: CDK 2009, str. 57–66.

30) Osudy osudu, in: VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32.

31) Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe č.1 roč. 16/2010, str. 23–41

32) Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011. Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382

33) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III. 2. vyd. Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70.

34) Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376

35) O nenásilí uprostřed násilí (Chelčický a Tolstoj): Aneb setkání mezi 1 5. a 19. stoletím, Petrohrad 2012.


36) Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281.

37) Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36.

38) Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242.

39) Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68.

40) Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216.

41) Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112.

42) Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, no. 1, 16 (2014), p. 85–89.

43) Tajemství skrytého Boha:  Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina. Chron, květen 2015 [elektronicky].

44) The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014) (vytištěno 2015), str. 248–266.

45) Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86.

46) Africká prorocká hnutí, Religio, č. 4 (2015) (VYJDE).

47) Původ a vývoj odluky: Moderní transformace tradičního vztahu státu a církve (VYJDE).

 
Recenze

1) Letmé dějiny hebrejského národa (A. Lemaire, Dějiny hebrejského národa, Praha 1994), Teologický sborník č. 2, 2 (1996), str. 77–78.

2) Židé ve starověku (S. Segert, Starověké dějiny židů, Praha 1995), Teologický sborník, č. 1, 2 (1996), str. 90-91.

3) Dějiny izraelských počátků (N.P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 1, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996; V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v.Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 2, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996), Teologický sborník 1 (1998), str. 97–99.

4) Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun, Teologická reflexe, č.1, 16 (2010), str. 93–94.

5) Dějiny Izraele žijícího v Zemi Izrael (Michael Krupp, Osmnáct století Izraele: Od zániku Chrámu do počátků sionismu), Teologická reflexe č. 1, 17 (2011), str. 93–96.

6) Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, Reflexe 43 (2012), str. 163–170.

Překlady

1) Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 3. vyd. 2003, 4. vyd. 2015.

2) Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992).

3) Hans Küng, Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem)

4) Hans Küng, Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).

5) Hans Küng, Josef van Ess, Křesťanství a islám. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem)

6) Hans Küng, Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem).

7) Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999 (část hesel)

8) Walter Gross, Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005.

            recenze Milana Sobotky, in: Literární noviny č. 36, 2007, str. 7.

9) Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.

10) Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008.

Editace

1) Pouštěj svůj chléb po vodě: Sborník k narozeninám Milana Balabána, Brno: CDK 1999.

2) Filosofie jako způsob spirituality, Ergo č. 2, 2005.

3) Provincie a periférie, Ergo č. 1, 2007.

Drobné články

1) Co je fundamentalismus? Getsemany 73, květen, 1997.

2) Píseň písní o dívce a zemi, Dotek, č. 3, 2000, str. 28–29.

3) Alternativní pohled na církevní peníze, Český bratr, č. 6, 2013.

Ostatní

Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh? Heršpice: Eman 2001, str. 46–53.

holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met In:Morée, P.C.A; Trusina, T. (vyd.).Milan Machovec. Přel. Moréé, Peter C.A. In: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Eman 2001, str. 53–61.

nové vydání: In: Žárský, P. Hovory s Milanem Machovcem. Praha: Akropolis 2008, str. 167–173

Studijní materiály

Studiní opora pro Religionistiku I-II v kurzu Základů humanitní vzdělanosti, estetická specializace

 

Kontakt

Jiří Hoblík jirhob@seznam.cz